Privacyverklaring Processix

Processix Software Development (ook bekend onder 'Processix'), gevestigd aan Ligusterstraat 13 te Heteren, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08092712, levert softwareproducten en -diensten aan (met name) kleine en middelgrote bedrijven.

Processix Software Development kan uw persoonsgegevens verwerken, als u (als betrokkene) gebruik maakt van onze producten, diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring beschrijven we welke gegevens we verwerken, waarom en op grond waarvan we dat doen, hoe we ermee omgaan qua opslag en beveiliging, en met wie we ze delen.

Processix Software Development hecht vanzelfsprekend aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Processix heeft dan ook de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten en moeiten van de uitvoering. Zo bereiken we een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich mee brengen.

Hieronder beschrijven we welke per situatie/set persoonsgegevens welke waarborgen er zijn om dit te realiserenn. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk, op een (binnen praktische en werkbare grenzen) zo veilig mogelijke manier.

1. Opdrachtgevers en klanten

Wanneer u of uw bedrijf klant wordt van Processix door onze producten aan te schaffen, of onze diensten te gebruiken, of om een (vastgelegde en beschreven) opdracht uit te voeren, dan dienen wij gegevens verwerken om dit mogelijk te maken.

Dit zullen geregeld geen persoonsgegevens betreffen, maar algemene bedrijfsinformatie. Vaak zal echter ook de contactpersoon, een persoonlijke e-mailadres of telefoonnummer verwerkt worden. En in het geval van een particuliere klant kunnen al deze gegevens persoonsgegevens zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
- naam
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IBAN

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Processix verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen;
- om goederen en diensten af te kunnen leveren en/of te kunnen onderhouden, op grondslag van uitvoering van overeenkomst
- om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, op grondslag van uitvoering van overeenkomst
- om betalingen en financiële transacties af te afhandelen en om het voeren van een boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst en op grondslag van wettelijke verplichting

Waar zijn deze gegevens opgeslagen?
Voor de opslag van deze bedrijfs-/persoonsgegevens gebruikt Processix Software Development centrale, inpandige netwerkopslag, voor zowel bestanden als databases. De bestanden op deze opslag worden dagelijks gebackupt op één bedrijfscomputer. Deze bedrijfscomputer backupt weer naar de cloudopslagdienst Stack, aangeboden door TransIP, een Nederlandse partij waarbij de gegevens ook binnen Nederland blijven.

Tevens kunnen deze gegevens deels in de e-mailboxen van Processix aanwezig zijn. Deze is centraal opgeslagen op de beveiligde mailomgeving van TransIP (ook enkel binnen Nederland opgeslagen) en wordt gesynchroniseerd met diverse bedrijfsapparaten.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?
De inpandige netwerkopslag bezit een linuxgebaseerd autorisatiesysteem en is wat betreft bestandstoegang strikt beveiligd met gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden). De lokale databaseserver is beveiligd met gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden).

E-mailaccounts zijn altijd afgeschermd middels gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden). Verbindingen die apparaten opzetten met mailservers zijn altijd beveiligd en versleuteld.

De cloudopslag waar de backups opgeslagen worden, is afgeschermd middels gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden). De gegevens zelf worden versleuteld opgeslagen, verbindingen die apparaten opzetten naar deze cloudopslag zijn altijd beveiligd en versleuteld.

Alle apparaten die toegang hebben tot bovenstaande bedrijfsgegevens zijn beveiligd; middels gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden) of vingerafdrukken in geval van computers. Middels gebruikelijke strikt persoonljke toegangscontrole als patronen of vingerafdrukken in geval van telefoons.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Enkel de eigenaar van Processix Software Development heeft onbeperkte toegang tot de centrale netwerkopslag, de bedrijfscomputers en de cloudopslag waar de backup opgeslagen wordt. Eventueel kunnen ingehuurde medewerkers toegang krijgen tot een gedeelte van de centrale netwerkopslag, en een beperkt gedeelte van de databases, wanneer dat voor de uitvoering van opdrachten noodzakelijk is. Dit geschiedt altijd onder supervisie van de eigenaar.

De e-mail die persoonsgegevens kan bevatten, is enkel toegankelijk voor de eigenaar, tenzij eventueel ingehuurde medewerkers deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Voorlangduriger opdrachten kunnen ingehuurde medewerkers toegang krijgen tot een aparte mailbox/-account, onder supervisie van de eigenaar.

2. Websitebezoekers

Processix Software Development bezit diverse websites om bezoekers te informeren over producten, diensten en (indien van toepassing) ze hiervan gebruik te laten maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld processix.nl en feestbased.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
- IP-adres (mits het IP-adres als persoonsgegeven wordt beschouwd)

Waarom verwerken we dit (persoons)gegeven?
Processix verwerkt de bezoekergegevens om zicht te houden op het aantal bezoekers en op welke manier bezoekers op de website terecht komen, op grondslag van gerechtvaardigd belang.

Waar zijn deze gegevens opgeslagen?
De bezoekersinformatie wordt enkel in een eigen statistieksysteem geregistreerd, en opgeslagen op de webserver van de hostingspartij waar de websites gehost zijn.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?
De webruimte waar de gegevens opgeslagen worden, is afgeschermd middels gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden). Tijdens het invullen/versturen zelf zijn de gegevens beveiligd middels een beveiligde en versleutelde verbinding met de website (TLS).

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Enkel de eigenaar van Processix Software Development.

3. Invullers contactformulier website

De onder '2. Websitebezoekers' bedoelde sites, bieden contactformulieren aan waarmee bezoekers een bericht naar Processix kunnen sturen. De gegevens die zij daarbij versturen, dienen vanzelfsprekend door Processix verwerkt te worden.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Voor processix.nl:
- naam
- e-mailadres

Voor feestbased.nl:
- contactpersoon (optioneel)
- vestigingsplaats (enkel bij prijsopgaafformulier)
- e-mailadres

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Processix verwerkt eventuele persoonsgegevens via contactformulieren vanwege of voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen;
- omdat de bezoeker de persoonsgegevens zelf toestuurt, op grondslag van toestemming
- om de bezoeker een passend(e) reactie/antwoord te kunnen sturen, op grondslag van toestemming en tevens gerechtvaardigd belang

Waar zijn deze gegevens opgeslagen?
De contactformuliergegevens worden direct via e-mail naar Processix Software Development verstuurd. Als backup worden ze ook opgeslagen op de webserver van de hostingspartij waar de websites gehost zijn.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?
De webruimte waar de gegevens opgeslagen worden, is afgeschermd middels gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden). Voor de e-mailbeveiliging, zie '1. Opdrachtgevers en klanten'. Tijdens het invullen/versturen zelf zijn de gegevens beveiligd middels een beveiligde en versleutelde verbinding met de website (TLS).

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Enkel de eigenaar van Processix Software Development.

4. Relaties/potentiële opdrachtgevers

Wanneer u of uw bedrijf contact heeft gezocht of onderhouden, bijvoorbeeld omtrent een demo voor een softwarepakket, dan is het mogelijk dat Processix Software Development uw gegevens verwerkt. Dit zullen geregeld geen persoonsgegevens betreffen, maar algemene bedrijfsinformatie. Vaak zal echter ook de contactpersoon, een persoonlijke e-mailadres of telefoonnummer verwerkt worden. En in het geval van een particuliere klant kunnen al deze gegevens persoonsgegevens zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
- naam
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Processix verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen;
- om contact mogelijk te kunnen maken en te kunnen blijven onderhouden, op grondslag van toestemming en tevens gerechtvaardigd belang
- om in de toekomst informatie te kunnen verstrekken omtrent oplossingen waarmee de betrokkene geholpen kan worden, op grondslag van gerechtvaardigd belang

Waar zijn deze gegevens opgeslagen?
Zie '1. Opdrachtgevers en klanten'.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?
Zie '1. Opdrachtgevers en klanten'.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Zie '1. Opdrachtgevers en klanten'.

5. Gebruikers van FeestBased Direct Boeken

FeestBased Direct Boeken verwerkt online boekingen van gebruikers (klanten van Processix) van het softwarepakket FeestBased. Hiermee kunnen klanten (hierna te noemen 'eindgebruikers') van de bedrijven die FeestBased gebruiken, via de website van deze bedrijven artiesten en producten online boeken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
- naam
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IBAN

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Processix verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen;
- om dienstverlening door klanten van Processix Software Development mogelijk te maken, op grond van verwerkersovereenkomst met deze klanten (waarbij de klant van Processix verwerkingsverantwoordelijke is, en Processix verwerker)

Waar zijn deze gegevens opgeslagen?
Gegevens van het product FeestBased Direct Boeken worden opgeslagen in databases op de webserver van de hostingspartij waar FeestBased Direct Boeken gehost is. Deze gegevens worden gesynchroniseerd met het softwarepakket FeestBased, ondergebracht bij en onder verantwoordelijkheid van verwerkingsverantwoordelijke. Tevens wordt verwerkingsverantwoordelijke middels e-mail genotificeerd van activiteit omtrent online boekingen. Deze e-mails kunnen persoonsgegevens bevatten.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?
De webruimte waar de gegevens opgeslagen worden, is afgeschermd middels gebruikersaccounts (hierbij geldt een gebruikelijke policy qua sterke wachtwoorden). Alle verbindingen met FeestBased Direct Boeken zijn beveiligd en versleuteld (TLS), zowel gedurende invullen/gebruik door eindgebruikers, alsmede bij synchronisatie met verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevens van klanten van Processix/afnemers van FeestBased Direct Boeken zijn fysiek compleet van elkaar gescheiden (in verschillende databases ondergebracht).

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Dit betreft gegevens onder een verwerkersovereenkomst, dus vanzelfsprekend heeft verwerkingsverantwoordelijke (de klant van Processix) toegang tot de gegevens uit het systeem. Voor het leveren van ondersteuning op het product FeestBased Direct Boeken kan verwerker Processix inzage hebben in de persoonsgegevens die opgeslagen zijn in product.

6. Sollicitanten

Het betreft hier open sollicitaties, die Processix met enige regelmaat toegestuurd krijgt door sollicitanten zelf.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
- naam
- e-mailadres
- CV
- sollicitatiebrief

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
Processix verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten vanwege of voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen;
- omdat de sollicitant de persoonsgegevens zelf toestuurt, op grondslag van toestemming
- om de sollicitant in de toekomst mogelijk aan een baan te kunnen helpen, op grondslag van toestemming
- om overzicht te houden (wanneer sollicitanten bijvoorbeeld meerdere keren een open sollicitatie indienen), op grondslag van gerechtvaardigd belang wat Processix heeft om sollicitanten een eerlijk en constructief antwoord te kunnen sturen

Waar zijn deze gegevens opgeslagen?
Zie '1. Opdrachtgevers en klanten'.

Hoe zijn deze gegevens beveiligd?
Zie '1. Opdrachtgevers en klanten'.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Enkel de eigenaar van Processix Software Development.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Processix legt geen 'bijzondere persoonsgegevens' vast, zoals geslacht, geaardheid, etniciteit, religie, levensovertuiging, BSN, etc.

Processix heeft niet de intentie gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@processix.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Processix Software Development neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Processix Software Development) tussen zit.

Bewaartermijnen

Processix Software Development bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, danwel op grond van een wettelijke verplichting vereist is.

Financiële gegevens in de boekhouding worden minimaal 7 jaar bewaard vanaf 1 januari van het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Processix Software Development verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ons product FeestBased Direct Boeken gebruikt een betaalplatform/'payment service provider' om betalingen via iDEAL mogelijk te maken en te verzorgen. Processix heeft met deze payment provider heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies en surfgedrag

De websites van Processix Software Development maken géén gebruikt van cookies.

Uw aanwezigheid en surfgedrag worden níet gevolgd door externe trackers, zoals de Facebook-pixel. De website bevat geen advertenties, dus ook niet van advertentiemakelaars zoals Google AdSense (waarvoor het soms mogelijk of nodig is voor advertentieleveranciers om uw surfgedrag te volgen).

De websites maken géén gebruik van externe statistieksystemen, zoals Google Analytics. Er wordt wel gebruik gemaakt van een intern, ingebouwd statistieksysteem. Doel hiervan is om zicht te houden op het aantal bezoekers en op welke manier bezoekers op de website terecht komen.

Al onze websites zijn in eigen beheer ontwikkeld en wordt in eigen beheer onderhouden. Het beheersgedeelte van de websites zijn afgeschermd en enkel toegankelijk met een geldig account, bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord. De enige die over een account beschikt, is de eigenaar van Processix.

Verzoeken en rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft conform de rechten die de AVG en de Uitvoeringswet AVG bieden, het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, om deze te corrigeren of om deze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Processix Software Development. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@processix.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt z.s.m., doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst, een reactie op uw verzoek.

Contact

Processix Software Development neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, neem dan contact met op.

Contactgegevens
Processix Software Development
Ligusterstraat 13
6666 CG Heteren
E: privacy@processix.nl
T: +31 26 20 22 636
Contactpersoon: W. van Binsbergen (eigenaar/directeur)

Autoriteit Persoonsgegevens
Processix Software Development wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Laatst geüpdatet: 2018-05-30
Deze privacyverklaring vervangt alle eerdere versies

Formulierplezier

FormulierOm een groot CMS nog uitgebreider te maken bouwde Processix een formuliergenerator in. Een bestaand, dermate mooi stukje software dat het wiel opnieuw uitvinden en zelf een generator bouwen niet verstandig zou zijn. Installatietechniek voor nerds!

FeestBased

FeestBased by Processix Software DevelopmentOp zoek naar een complete softwareoplossing voor uw artiesten- of evenementenkantoor? Teveel tijd kwijt aan vervelend computerwerk? Dan is er goed nieuws! FeestBased helpt om de dagelijkse taken in artiesten- en evenementenbureaus zoveel mogelijk te automatiseren. Administreren, beheren, plannen, overzien: FeestBased to the rescue!
Lees meer op FeestBased.nl

Contact

Breiden we de kennismaking uit?
Neem contact op! Wie weet wat Processix ook voor u kan betekenen!

Processix Software Development

T 026 - 20 22 636 / E info@processix.nl
KVK 08092712 / BTW NL001635011B68

Bezoek Processix Software Development op Facebook Toegang en support op afstand via het internet met TeamViewer TeamViewer - snelle ondersteuning